សម្ភារៈ Ferrule

សម្ភារៈ Ferrule

ferrule នីមួយៗត្រូវបានរចនាឡើង និងប្តូរតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។

20190522204302

 

ការព្យាបាលបញ្ចប់ជាច្រើនអាចរកបាន។

OEM ពណ៌ម៉ាកតែមួយគត់របស់អ្នកក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ផងដែរ។