សម្ភារៈ Ferrule - ក្រុង Shenzhen MyColor គ្រឿងសំអាងអិលធីឌី

សម្ភារៈ Ferrule

សម្ភារៈ Ferrule

ferrule នីមួយត្រូវបានរចនាឡើងនិងបានប្ដូរតាមបំណងទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។

20190522204302

 

ការព្យាបាលបានបញ្ចប់ជាច្រើនអាចប្រើបាន។

អឿមណ៍តែមួយគត់របស់អ្នកត្រូវបានម៉ាកបានស្វាគមន៍ផងដែរ។