Kosmetika senagaty

Kosmetika senagaty

 • Skincare Guide | Key To Flawless Skin

  Derini bejermek boýunça gollanma |Birkemsiz deriniň açary

  Derini bejermek boýunça gollanma |Birkemsiz deriniň açary Hepdelik ýüzlere gitmek ýa-da kemsiz derini gazanmak üçin ähli aýlyk hakyňyzy 2 sany kaşaň gözellik önümine sarp etmek hökman däl.Gündelik durmuşyňyzdaky käbir ýönekeý üýtgeşmeler we derini bejermek, ýalpyldawuk we sagdyn deri gazanmakda köp kömek edip biler.& n ...
  Koprak oka
 • How To Make Your Makeup Brush Last Longer?

  Makiýaup çotgyňyzy nädip has uzyn etmeli?

  Makiýaup çotgalaryndan başga hiç hili kemsiz görünýän aýalyň arkasyndaky hakyky gahryman bilen tanyş bolmagyňyz mümkin.Makiýaup programmasyny kämilleşdirmegiň möhüm açary, makiýaup çotgalaryny dogry ulanmakdyr.Esasy çotgalardan başlap, kirpik çotgalaryna çenli dürli makiýaup görnüşleri bar ...
  Koprak oka
 • Face Rollers- The New Beauty Trend

  Face Rollers- Täze gözellik tendensiýasy

  “Face Rollers” - Täze gözellik tendensiýasy Sosial mediýadaky häzirki gözellik tendensiýalaryna laýyk gelýän biri bolsaňyz, iýmitiňiziň hemme ýerinde görünýän ýüz roliklerini sypdyrmaň.Geçen bir ýylda bu ýüz rolikleri adatça jade ýa-da imitati ...
  Koprak oka
 • How to create a seamless eye makeup look?

  Gözüň makiýaup görnüşini nädip döretmeli?

  Gözüň makiýaup görnüşini üznüksiz döretmek üçin eliňizde dogry gurallar bolmaly.Gözüň makiýaup çotgalaryny dogry ulanmasaňyz, ädimme-ädim ýasamak üçin çynlakaý yzarlaýan çilim çekýän gözüňiz, umyt edişiňiz ýaly däl-de, gara göz ýaly bolup biler.Şeýlelik bilen biz ...
  Koprak oka
 • Why synthetic hair cosmetic brush is getting more and more popular

  Näme üçin sintetiki saç kosmetiki çotgasy barha meşhur bolýar

  Näme üçin sintetiki saç kosmetiki çotgasy barha meşhur bolýar Sintetiki makiýaup çotgalary sintetik çybyklardan ýasalýar - poliester we neýlon ýaly materiallardan elde ýasalan.Käwagtlar tebigy çotgalara meňzemek üçin boýalýar - goýy krem ​​ýa-da goňur reňk - ýöne olar hem ...
  Koprak oka
 • How and how often to clean your makeup brush?

  Makiýaup çotgyňyzy nädip we näçe gezek arassalamaly?

  Makiýaup çotgyňyzy nädip we näçe gezek arassalamaly?Iň soňky gezek kosmetiki çotgalaryňyzy haçan arassaladyňyz? Köpümiz kosmetiki çotgalarymyzy äsgermezlik etmekde, hapalaryň, reňkleriň we ýaglaryň hepdäniň dowamynda köpelmegine günäkär. Şeýle-de bolsa, hapa makiýaup çotgalarynyň kesilmegine sebäp bolup biljekdigini bilsek-de. ..
  Koprak oka
 • Beauty Mistakes You Don’t Even Realize You’re Making!

  Gözelligiň ýalňyşlyklary, ýasaýandygyňyza-da düşünmersiňiz!

  Gözelligiň ýalňyşlyklary, ýasaýandygyňyza-da düşünmersiňiz!Gözellik we derini bejermek bilen meşgullananyňyzdan soň, diňe şoňa ýapyşarys!Öňem öwrenişen zatlarymyz bolup biler, ýalňyşdygyna-da düşünemzok we uzak möhletde has köp zyýan ýetirip bileris.Men ...
  Koprak oka
 • Why you should clean cosmetics during coronavirus outbreak

  Koronawirus epidemiýasy wagtynda näme üçin kosmetik serişdeleri arassalamaly?

  Koronawirus wagtynda: Içiňiz gysýarmy?Öýüňizde bolanyňyzdan soň makiýaup etmegiň zerurlygy ýok öýdýärsiňizmi we hiç kim gadyryny bilmeýär?Nook, aslynda etmeli köp zadyňyz bar, meselem, makiýaup çotgalaryňyzy, gubkalaryňyzy arassalaň we möhleti geçen gözellik önümlerini zyňyň, içerde bolsaňyz, indi beýle däl ...
  Koprak oka
 • TCM-based Skin Care/Makeup Products

  TCM esasly derini ideg etmek / makiýaup önümleri

  TCM esasly derini bejermek önümleri soňky birnäçe ýylda kosmetiki markalaryň we sarp edijileriň özüne çekijiligini we mümkinçiligini açmagy bilen güýçlenýär.Käbir markalar, aziýalylaryň delikasyna laýyk gelýän önümleri öndürmek üçin lingji kömelegi we ginseng ýaly TCM ingredientlerini häzirki zaman tehnologiýasy bilen birleşdirýär ...
  Koprak oka
 • How to achieve the “hangover” look

  “Asma” görnüşine nädip ýetmeli

  Gyzyl reňkli gözler we gözüň aşagyndaky tegelek tegelekler adatça barda bir gijeden soň ýapylýar.Someöne indi käbir adamlar bu “asylgy” görnüşi kabul edýärler - hatda makiýa ofyň kömegi bilen ony bilgeşleýin döretmäge umyt edýärler.Bu täze gözellik tendensiýasy Günorta Koreýada we Japanaponiýada ýüze çykdy.Iki p ...
  Koprak oka
 • How to Makeup fast in Work Day Morning?

  Iş güni irden nädip makiýaup etmeli?

  Makiýaupy halaýan adamlaryň köpüsinde ajaýyp gözellik bezegi üçin elmydama köp wagt sarp etmelidigi birmeňzeşdir.Worköne iş günlerinde, köplenç şeýle köp wagt sarp etmeli bolsa, makiýaup üçin ýeterlik wagtymyz ýok.Diýmek, çalt makiýaup hakykatdanam möhümdir.Ine käbir maslahatlar ...
  Koprak oka
 • How to Apply Blush?

  Gyzarmagy nädip ulanmaly?

  Köp adamlar gizleýji we binýady arassa, ýaş görünýän derini açmagyň syry diýip hasaplaýarlar, aslynda ýüzüňizden on ýyl alyp bilýän gülgüne.Aöne dessine ýaş görünmek isleseňiz, ýerleşdirmäni dogry almaly bolarsyňyz.1.Pozisiýalar: Gözüň töwereginde ýumşak C şekilli ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4