Habarlar

Habarlar

 • The 3 Biggest Mistakes You Might be Making With Your Blender

  Blenderiňiz bilen bolup biläýjek iň uly 3 ýalňyşlyk

  1. Siz ony gury ulanýarsyňyz.Aquörite akwa bilen işjeňleşdirilen köpük, gubka ilkinji gezek suwa batyrylanda tekiz we hatda garyşyk döredýär.Pro makiýaup sungat işgärleri gubka nemini ulanmagy gowy görýärler, şonuň üçin esas goýmasy üznüksiz dowam eder.Has gowusy, şol esasda bir tonna mola sarp eden bolsaňyz, satura ...
  Koprak oka
 • Why should you always wet your makeup sponge?

  Näme üçin makiýaup gubkany hemişe çyglamaly?

  Makiýaupy yzygiderli geýmegi gowy görýän bolsaňyz, bu maslahatdan habarly bolup bilersiňiz: Çygly gubka ulanyp, makiýaupy ulanmak has ýönekeý.Gözellik hünärmenleriniň pikiriçe, makiýa gubkany süpürmek hem wagt tygşytlap biler.Çygly makiýaup gubkasyny ulanmagyň iň esasy sebäpleri 1. Has gowy arassaçylyk Makiýaupy nemländigiňize göz ýetirmek ...
  Koprak oka
 • What are different ways to clean makeup sponges?

  Makiýaup gubkalaryny arassalamagyň dürli ýollary haýsylar?

  Gözellik blenderiňizi dogry ýoldan arassalamak elmydama kyn zat.Blenderiňiz bilen synap boljak bu ýönekeý hacklary barlaň.1.Blenderiňizi suwuk arassalaýjy ýa-da sabyn bilen gaty köp ulanylanda arassalaň, arassalaýjy ony düýpli arassalamagyň ajaýyp usulydyr .Gubkany işledilende gysyň ...
  Koprak oka
 • How do I get rid of oil on makeup brushes? They are stained with oil?

  Makiýaup çotgalarynda ýagdan nädip dynmaly?Olara ýag boýalýarmy?

  Tebigy saç çotgalaryna ýa-da sintetiki göz öňünde tutýandygyňyza bagly.Sintetiki üçin (adatça suwuk / krem ​​makiýaupy üçin ulanylýar) her gezek ulanylandan soň olary arassalamak üçin 91% izopropil spirtini ulanmaly.91% izopropil alkogoly arzan we diňe aýyrmaz ...
  Koprak oka
 • How do I use a Jade Roller? 

  Jade Roller-i nädip ulanmaly?

  Jade Rolling özleşdirmek üçin ýönekeýdir we olar derini bejermek işleriňize gaty amatly goşundy.1) faceüzüňizi arassalanyňyzdan soň, halaýan ýüz ýagyňyzy ilkinji ädim hökmünde çalyň, sebäbi Jade Roller deriňiziň önümi has gowy siňdirmegine kömek eder.2) Eňegiňize başlaň we keseligine ýuwaşlyk bilen aýlaň ...
  Koprak oka
 • What is the complete set of the makeup brushes you need to do a full face makeup?

  Faceüzüň doly makiýaupy üçin makiýaup çotgalarynyň doly toplumy näme?

  Faceüzüň doly makiýaupyny ýerine ýetirmek üçin hökman bu çotgalar toplumynyň gerekdigini aýdýaryn: Onda aşakdakylar bar: ● Esasy çotga - uzyn, tekiz çybyklar we örtülen ujy ● Gizleýji çotga - uçly we giň bazasy bilen ýumşak we tekiz ● Poroşok çotgasy - ýumşak, doly we tegelek ● Janköýer çotgasy - janköýer reňkine meňzeş ...
  Koprak oka
 • What kind of hair is used in makeup brushes?

  Makiýaup çotgalarynda haýsy saç ulanylýar?

  Sintetiki makiýa Br çotgasy Saçlar Sintetiki saçlar neýlon ýa-da poliester filamentlerinden adam tarapyndan ýasalýar.Reňk götermek ukybyny ýokarlandyrmak üçin olary şekillendirip, çyzyp, baýdaklandyryp, peseldip ýa-da ýerleşdirip bolýar.Köplenç sintetiki filamentler has ýumşak we siňdiriji etmek üçin boýalýar we bişirilýär.Umumy filament ar ...
  Koprak oka
 • Rolling With The Times: Everything You Need To Know About Derma Rolling

  “The Times” bilen aýlanmak: “Derma Rolling” hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Dermanyň togalanmagy ýa-da mikro iňňe terminine gabat gelen bolsaňyz, iňňeleriň deriňize sokulmagynyň gowy pikir bolup biljekdigine haýran galyp bilersiňiz!Emma, ​​şol zyýansyz iňňeleriň sizi gorkuzmagyna ýol bermäň.Sizi täze iň gowy dostuňyz bilen tanyşdyrmakçy.Şeýlelik bilen, bu iňňäni hakykatdanam edýän zat ...
  Koprak oka
 • How to Use a Beauty Sponge: Tips and Tricks

  Gözellik gubkasyny nädip ulanmaly: Maslahatlar

  Ah, ajaýyp gözellik gubkasy: Birini synap görseňiz, olarsyz nädip ýaşandygyňyzy görersiňiz.Çygly ýa-da gurak, kremler, suwuklyklar, poroşoklar we minerallar bilen ulanyp boljakdygy üçin köp taraply.Ony nädip ulanmaly: .Poroşanyň düýbi, gyzarma, bronzer ýa-da kölege ýaly poroşok önümleri üçin ...
  Koprak oka
 • Benefits of Using a Face Brush

  Faceüz çotgasyny ulanmagyň peýdalary

  Cleanüzüňi arassalaýan çotgalar birnäçe wagt bäri dowam edýär.Bu elde göterilýän gural, gündelik derini bejermekde hökmany zat bolýar.Faceüzüň ähli ýerlerini netijeli arassalaýar, kemçilikleri çözýär we görkezmek üçin garaşyp bilmeýän deriňizi öndürýär.Cleanüzüňi arassalaýan çotga size goldaw berip biler ...
  Koprak oka
 • The top 5 makeup tools every woman needs

  Her bir zenana zerur bolan iň gowy 5 makiýa tools gurallary

  Makiýaup kämilligi diňe marka ýa-da hil hakda däl.Dogry ulanmak möhümdir.Şonuň üçin dogry gurallaryň bolmagy gaty möhümdir.Her bir makiýa tool guralynyň özboluşly funksiýasy bar.Optionsöne gaty köp mümkinçilikli dünýäde 10 kilograma barabar makiýaup sumkasy bilen ýelmek aňsat ...
  Koprak oka
 • MAKEUP BRUSH HYGIENE TIPS FOR YOU AND YOUR CLIENTS

  SIZI AND we Müşderileriňiz üçin çotga gigiýen maslahatlaryny taýýarlaň

  SIZI AND we müşderileriňiz üçin çotga arassalaýyş maslahatlaryny taýýarlaň Ine, kosmetologlardan we makiýaup sungat işgärlerinden hemme ýerde bir sowal berilýär: “Çotgalaryňyzy we enjamlaryňyzy yzygiderli arassalaýandygyňyzy bilýärin, sebäbi köp müşderiňiz bar, ýöne öz çotgalarymy näçe gezek arassalamaly? ?Näme bolsa ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/11