Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • How To Use An Eye Shadow Blending Brush

  Göz kölegesi garyşyk çotgasyny nädip ulanmaly

  Göz kölegesi barada bir zat - dogry garyşdyrylmasa, pamykly, artykmaç ýa-da çaganyň geýen ýaly bolup biler.Şeýlelik bilen, kölegeli garyşyk çotga hakykatdanam makiýaup oýnuňyzyň baýlygydyr.Göz kölegesini garyşdyrýan çotgalaryň köp görnüşi bar.Saýlap, zatlary ýönekeýleşdiriň: A fla ...
  Koprak oka
 • All You Want To Know About Eye Makeup Brushes: A Beginner’s Guide

  Göz makiýaup çotgalary barada bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi: Başlangyç gollanma

  Gözüň makiýaup sungatyny özleşdirmek aňsat iş däl.Her bir makiýaup söýüjisi üçin ýüzüňize şol jady almak üçin başda makiýa tools gurallaryny nähili ulanmalydygyny bilmek möhümdir.Gözüňi gamaşdyrýan gözüňe göz aýlamak üçin esaslary peseltmek zerurdyr.Çotgalaryň haýsy görnüşini ulanmalydygyny bilenden soň we ...
  Koprak oka
 • The reason why you don’t look good after so long makeup is the lack of TA

  Uzak wagtlap makiýaupdan soň gowy görünmeýändigiňiziň sebäbi TA-nyň ýoklugy

  Kosmetiki çotganyň ulanylyş görnüşine görä, suwuk düýbüni ýa-da kremini batyrmak üçin aşaky çotga.Adatça, ýag we garylan deri gyzlary makiýaup çotgasy we makiýaup ulanmak üçin amatlydyr.Gury deri çygly gubka ýumurtgalary bilen iň gowusydyr.Esasy çotganyň görnüşi esasan iki görnüşden ýasalýar, ...
  Koprak oka
 • The ultimate makeup brush guide which makeup brush to use?

  Haýsy makiýaup çotgasyny ulanmaly iň soňky makiýaup çotgasy gollanmasy?

  Dürli makiýaup çotgalary bilen birnäçe makiýaup synaglaryndan soň, bir netijä geldim: Aýalyň gözellik arsenalynda dogry makiýaup çotgasy onuň iň esasy guralydyr.Haýsy makiýaup çotgasynyň meniň üçin has gowudygyny kesgitlemek üçin, adatça haýsy makiýaup görnüşini ulanýandygymy kesgitlemek bilen saýlawlarymy gysgaltdym.Umuman r ...
  Koprak oka
 • How to Use a Makeup Sponge for a Flawless Look in 2 Easy Steps

  2 aňsat ädimde kemsiz görünmek üçin makiýaup gubkasyny nädip ulanmaly

  Hemişe halaýan gözellik guralymyzyň adyny tutjak bolsak, makiýa gubkanyň torty alýandygyny aýtmaly bolarys.Makiýaup programmasy üçin oýun çalşyjy we binýadyňyzy garyşdyrmaga şemal öwürýär.Biderekligiňizde eýýäm bir (ýa-da birnäçe!) Gubka bar bolsa gerek, ýöne şonda-da li bolup bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • What harm does the makeup brush not clean?

  Makiýaup çotgasy näme zyýany ýok?

  Makiýaup çotgasy uzak wagtlap ýuwulmasa näme zyýany bar?Aýal-gyzlar kosmetika serişdelerine has köp bil baglaýandyklary sebäpli, makiýaup köp adam üçin gündelik zerurlyga öwrülýär we täze öwrenýänleriň köpüsi makiýaup çotgalaryny ulanmazlar.Makiýaup çotgalaryny nädip arassalamalydygyny bilemok.Wasuwuň, ýöne makiýaup çotgasyny arassalamaň zyýan getirer ...
  Koprak oka
 • MyColor Holiday Notice for Chinese Spring Festival

  Hytaýyň bahar baýramy üçin MyColor dynç alyş habarnamasy

  Gadyrly müşderiler: Pursatdan peýdalanyp, şu wagta çenli hoşniýetli goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýarys.Hytaýyň däp bolan festiwaly, Bahar baýramy mynasybetli kompaniýamyzyň dynç alyşymyzy 20-nji ýanwardan 1-nji fewral aralygynda başlamagy maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.Islendik sargyt kabul ediler ...
  Koprak oka
 • Merry Christmas from Shenzhen MyColor Cosmetics Co.,Ltd

  Şençzhenen MyColor Cosmetics Co., Ltd.

  Täze ýyl gutly bolsun we hemmäňize Täze ýylyňyz gutly bolsun!Soňky ýyllarda yzygiderli goldawyňyz we ynamyňyz üçin köp sag boluň.Geljek ýylda ikisine-de gar gar oýnamagyny arzuw edýäris.Goý, täze ýylyňyz aýratyn pursatlar, ýylylyk, rahatlyk we bagt bilen dolsun.Ro Christmasdestwo baýramynyň ähli şatlyklaryny we y ...
  Koprak oka
 • Beautyworld Middle East 2020 in Dubai

  “Beautyworld Middle East 2020” Dubaýda

  Gowy täzelik!Hytaýyň Şençzhenen şäherinde 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hilli hünärli makiýaup çotgalarynyň toplumy we ýeke çotgalary öndürýän öňdebaryjy zawod bolan Şençzhenen MyColor Cosmetics Co., Ltd 2020-nji ýylda Dubaýda geçiriljek Beautyworld Eastakyn Gündogar sergisine gatnaşar.31-nji maýdan 2-nji iýuna çenli stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz!Zal: T ...
  Koprak oka
 • Candies and samples from our warmest customer

  Iň gyzgyn müşderimizden kandidatlar we nusgalar

  Sag bol ezizim.Makiýaup çotgalaryňyzyň nusgalaryny bize ibereniňiz üçin köp sag boluň.Şeýle hem, süýjüleriňiz üçin köp sag boluň.Olar gaty tagamly.Biz olary hakykatdanam gowy görýäris.Çotgalary nusgalaryňyzdan we talaplaryňyzdan ýasaýarys.Bizde boljakdygyna ynanýarys ...
  Koprak oka
 • One-day tour for the Production Department of Shenzhen MyColor

  Şençzhenen MyColor önümçilik bölümi üçin bir günlük gezelenç

  Önümçilik bölümimiz (Dongguan Jessup Cosmetics Co., Ltd) 3-nji noýabrda ajaýyp bir günlük gezelenç etdi.Bu, Şençzhenen MyColor Cosmetics Co., Ltd.-iň iň möhüm bölümi.Makiýaup çotgalarynyň hiline doly gözegçilik edýärler.Zähmet çekenleri üçin olara köp sag boluň !!!
  Koprak oka
 • Cosmoprof Asia Hongkong 2019

  “Cosmoprof Asia Hongkong 2019”

  2019-njy ýylyň 13-15-nji noýabrynda “Cosmoprof Asia Hongkong” -a gatnaşmagy meýilleşdirýärsiňizmi?Siziň bilen duşuşyp bilerismi?Hytaýyň Şençzhenen şäherinde 10 ýyldan gowrak wagt bäri makiýaup çotgalarynyň öňdebaryjy fabrigi, şeýle hem öz saç fabrigi bar.Indi Jessfibre atly täze saç taýýarladyk, ýagny ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2