BIZ KIM

“MyColor”her kime öz gözelligini açmaga we söýmäge kömek etmegi maksat edinýär.Makiýaupa bolan höwesimiz bar we elýeterli bahadan ýokary hilli makiýaup çotgalaryny ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys.Takmynan 10 ýyllyk tejribämizden soň, indi köp sanly şahsy galyplarymyz we patentlerimiz bar.OEM / ODM sargytlaryňyz hem kabul edilýär.

köpräk oka
company

OEM & ODM

Çotga ekspertini ýasamak 10 ARYL ÜÇIN AECRATY BIZ Zawod, Şonuň ýaly-da Hytaýdaky zawodyňyz

Müşderi aýtdy

  • "Salam Hanne, men gowy, hawa çotgalary aldyk we olary gaty gowy görýäris. Diňe minnetdarlygymy ýazmaga wagtym ýok. Hawa, size we toparyňyz üçin örän minnetdar.
    ---- Kierra "
  • "Omg, meniň tapan iň akylly zenanlarym we iň täsirli aýalsyňyz. Bir gezek ýene-de bir gezek sabyr edeniňiz we uly kömek edeniňiz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. ispan dilinde dost)
    ---- Jorj "
  • "Näme üçin bilmeýändigime karar berýärsiňiz, ýöne siziň pikiriňizi alasym gelýär, işiňizi görüp gaty tolgunýaryn
    ---- Amina "