ද්රව්ය හැසිරවීමේ - ෂෙන්සෙන් MyColor විලවුන් Co., Ltd.

ද්රව්ය හැසිරවීමේ

ද්රව්ය හැසිරවීමේ

ද්රව්ය හැසිරවීමේ

Makeup Brush Handle is where your brand logo and other information like purpose or size can be printed.

We have many private moldings in stock for your choice.

පාරිභෝගිකයාගේ ද පිළිගන්නා ඇත.

නමුත් ප්ලාස්ටික්, සහ ඇක්රිලික් හැන්ඩ්ල් සඳහා ලීස්තරයක් ගාස්තු අවශ්ය වේ.

කෙසේ වෙතත්, දැව / උණ හැන්ඩ්ල් විවෙචනය තොරව ඕනෑම හැඩය වෙනස් කළ හැක.

Logo printing process:

1.Pad මුද්රණය
කැටයම් 2.Laser
තැබීෙම් 3.Hot